การแปลงไฟล์อย่างง่ายแบบภาษาอังกฤษ(แอดเองก็ไม่เก่งภาษาอักฤษแต่ก็พยายามสื่อสารเท่าที่จะทำได้) 

โดยเว็บต์ที่แอดใช้ก็คือ https://convertio.co/th/mp4-mjpeg/ สามารถแปลงไฟล์ได้ทุกชนิด จะแปลงไปไหนก็ได้(แต่อย่าแปลงไฟล์ทีละเยอะๆละ

เพราะเว็บต์นี้เสียเงินนะ)  

 

ภาพหน้าปกจาก https://www.canva.com/design/DAEdJgRJx4Y/AoTc_yXUX4qqBQopjzV2lA/edit

Advertisement

Advertisement