การศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแบบยั่งยืน การศึกษานั้นหมายถึงการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ พัฒนามนุษย์แบบรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถอ่านออกเขียนได้และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ แต่ยังช่วยให้เรามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีกระบวนความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์

หนังสือ

          สังคมในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาก็นับเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ เพราะ การศึกษาเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเรียนรู้ การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของมนุษย์ ซึ่งการศึกษาไม่ได้มีแต่ในสถาบันกวดวิชา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และความรู้ก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำรา เพราะ การศึกษานั้นอยู่รอบตัวเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนั้นสามารถเป็นความรู้ให้เราได้ เราสามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้ได้จากทางอินเตอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เพียงแค่เราเปิดใจพร้อมรับฟังเราก็จะได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงช่วยให้เราได้เห็นและเข้าใจมุมมองที่หลากหลาย และยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ ช่วยให้เรามองโลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษายังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม รู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ

Advertisement

Advertisement

โน้ตบุ๊ค          เนื่องจากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จึงทำให้มนุษย์ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง พยายามมุ่งมั่นคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ส่งผลให้โลกมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในส่วนของด้านวัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นคือช่วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาช่วยพัฒนาคน และคนก็ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ความรู้ของคนในประเทศจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement