“กศน. พร้อมใจ ต้านไวรัส COVID-19”

     ยังลุกลามและแพร่กระจายอย่างไม่หยุด สำหรับเจ้าไวรัสร้าย COVID-19 จากจุดเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ซึ่งตอนนี้ได้แพร่กระจายไปเกือบทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยรัฐบาลก็ได้มีมาตรการหลายอย่าง ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุข ระดมสมองที่จะหยุดยั้งเจ้าไวรัสไม่ให้แพร่กระจายไปกว่านี้ ซึ่งแต่ละกระทรวง แต่ละจังหวัดก็ออกประกาศเพื่อป้องกันและยับยั้งเจ้าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

     กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดในกำกับกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งลงนามวันที่ 17 มีนาคม 2563 “ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ให้สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์”

Advertisement

Advertisement

 

กศน. สู้โควิด

    เครดิตภาพ  https://joo.gl/mFshqH

     จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว แต่ด้วยการเรียนการสอนของ กศน. คือการศึกษานอกระบบ มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ต่างจากการศึกษาในระบบ (สพฐ.) หรืออาชีวศึกษา กศน. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาสังกัดอื่น เลขาธิการ กศน. จึงได้แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดของสำนักงาน กศน. ปฏิบัติ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

กศน.ต้านไวรัสโควิด-19

    เครดิตภาพ  https://joo.gl/3wMWPe

1. เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากการปิดสถานศึกษา ให้สถานศึกษา กศน. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ

       - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเรียนในรูปแบบ Google classroom เป็นการเรียนผ่าน Platform หรือ Facebook Live

       - เรียนในลักษณะการมอบหมายงาน โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้คำปรึกษาโดยการใช้ Social Media เช่น Line App ในการส่งงาน

       - เรียนรู้ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการสื่อสาร ETV หรือทาง Podcash

กศน.ต้านไวรัสโควิด-19ภาพโดย ครูชอวร์

     2. ภารกิจด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องเนื่องจากมีผลกระทบต่อการจบการศึกษาของผู้เรียน ทั้งนี้ให้ทำหนังสือขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการก่อนทุกครั้ง

Advertisement

Advertisement

     3. การสัมมนาเพื่อจบการศึกษา ให้ดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบการรวมกลุ่ม เช่น การอบรมทางไกล หรือออนไลน์ ทั้งนี้ โดยต้องกำหนดให้ครอบคลุมเป้าหมายวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในการกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อการจบการศึกษาด้วย

     4. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นไปในรูปแบบชั้นเรียนหรือการรวมกลุ่มของผู้เรียน ให้ปรับและจัดการศึกษาในลักษณะรูปแบบอื่นเช่น ออนไลน์ ใบงานหรือแยกสอนเป็นรายบุคคล

กศน. ต้านโควิดเครดิตภาพ  https://joo.gl/ENhyC

 

กศน.ต้านไวรัสโควิด-19

    เครดิตภาพ https://th.city/CXmE

     5. โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เลื่อนไปจนกว่าสำนักงาน กศน.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป หากเป็นกรณีสำคัญจำเป็นให้ทำหนังสือขออนุญาตมายังสำนักงาน กศน. เพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการต่อไป

     6. ให้ปิดการให้บริการห้องสมุดประชาชนแต่ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านในลักษณะออนไลน์ ในหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด และเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดหรือ website อื่นๆ

 

กศน. ต้านโควิด

    เครดิตภาพ https://th.city/LfdNquTx

     7. ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ปฏิบัติราชการตามปกติ สำหรับสถานศึกษาให้ผู้บริหารศึกษาพิจารณาให้บุคลากรในสถานศึกษาทำงาน โดยรวมเวลาหรือสลับกันมาปฏิบัติราชการโดยให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้ราชการเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้มีการมอบหมายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะและอาจสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้ ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยหมุนเวียนบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

     8. ให้ครู ศศช. งดจัดการเรียนการสอนใน ศศช. แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจภารกิจอื่น

กศน.ต้านไวรัสโควิด-19

   เครดิตภาพ ครูชอวร์

     9. บุคลากรจ้างเหมาบริการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งให้มาปฏิบัติงานตามปกติ และมอบหมายงานให้ดำเนินการตามข้อตกลงในการจ้างเหมา เพื่อไม่ให้งานราชการมีความล่าช้าและเกิดความเสียหาย

     10. กำหนดให้มีการประเมินติดตามสถานการณ์ทุกระยะ และมีการประเมินติดตามการดำเนินการตามมาตรการทั้งต้น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานให้รองรับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กศน.ต้านไวรัสโควิด-19

    เครดิตภาพ https://joo.gl/8c4Fh

    หลังจากเลขาธิการ กศน. แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว หน่วยงานสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกันอย่างเคร่งคัดในพื้นที่ของตนเอง มีการรายงานผลความคืบหน้า ตามลำดับขั้นบังคับบัญชา ตามเหตุการณ์ของแต่ละวัน

กศน.ต้านโควิด

  เครดิตภาพ   https://joo.gl/tz2qtJ

     แต่ด้วยภารกิจงานของครู กศน. เป็นภารกิจงานที่ต้องพบปะผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชนในพื้นที่ และผู้มาติดต่อราชการ จากหลายภาคส่วน ก็ขอให้คุณครูระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง และป้องกันผู้อื่น จากเชื้อไวรัส COVId-19 ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ  กินร้อน ช้อนกลาง ห่างกันหนึ่งเมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดนะครับ เราจะผ่านพ้นวิกฤติเจ้าไวรัสร้ายนี้ไปให้ได้โดยเร็ว.

กศน. ต้านโควิด

เครดิตภาพ  https://joo.gl/Rc9uZ

ภาพปก   https://th.city/0XqSLE

* หมายเหตุ เพจ PrOnie Onie และ เพจ สื่อสารองค์กร กศน. ผู้เขียนบทความเป็นแอดมินร่วมอยู่ และได้รับอนุญาตจากหัวหน้า PR สำนักงาน กศน.ใช้ภาพประกอบบทความได้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.