Somrak Jeamteerasakul

Somrak Jeamteerasakul

ปีที่เข้าร่วม 2019

รักการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ สมัยพระนครศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บทความของฉัน